In English

Allmänt

För oss på Sentor Managed Security Services AB är våra kunders samt privatpersoners förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund eller privatperson och vår förmåga att skydda din integritet. Syftet med denna integritetspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Det är Sentor Managed Security Services AB, 556593-0269, Rosenlundsgatan 40, 118 53, (”Sentor”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats.

Du kan kontakta oss

Via e-post:
integrity@sentor.se

Via vanligt brev:
Sentor Managed Security Services AB
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter, enligt gällande integritetsskyddslagstiftning, ska missbrukas av annan, till skada för dig, har Sentor ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vad är en personuppgift?

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, det vill säga en individ. Exempelvis kan en personuppgift vara namn, e-post, personnummer, telefonnummer eller IP-adress.

Vad är en behandling?

En behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter. Exempelvis kan en behandling vara att samla in, skicka, spara eller radera personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi kan komma att samla in följande personuppgifter om dig när du endast besöker vår hemsida:

  • IP-adress

Vi spårar din webbaktivitet när du besöker vår hemsida. Emellertid inträffar ingen identifiering av enskilda individer utan insamling sker på aggregerad nivå.

Om du däremot väljer att fylla i ett våra kontaktformulär för att kontakta oss, ladda ned vårt material eller anmäla dig till ett event, så kan dessa personuppgifter komma att samlas in om dig:

  • Namn
  • E-postadress
  • Företagsnamn
  • Telefonnummer

Samtycke

Insamling av samtycke sker genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (exempelvis när du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller anmäler dig till ett av våra event). I anslutning till formulären ska det framgå vad du samtycker till och hur personuppgifterna kommer att hanteras.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, eller dina samtycken, när du så önskar, utan att lämna en anledning. Kontakta oss då via någon av kontaktvägarna ovan.

Ändamålet med vår behandling

De insamlade personuppgifterna kan komma att användas av oss för att förse dig med marknadskommunikation via e-post, som exempelvis nyhetsbrev samt information om våra tjänster och events, beroende på vad du har samtyckt till.

Det innebär även att dina personuppgifter kan komma att lagras i vår kunddatabas och prenumerationslista. Vi ingår avtal för att säkerställa att leverantörer som behövs för att genomföra denna behandling, behandlar personuppgifterna i enlighet med tillämplig integritetsskyddslagstiftning.

Den rättsliga grunden för vår behandling

Sentor behandlar dina personuppgifter enligt rådande integritetsskyddslagstiftning. Det kan förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera rättsliga grunder, t.ex. både för att kunna fullgöra vårt avtal med dig, genom ett lämnat samtycke eller baserat på ett berättigat intresse, främst för att bedriva säljprospektering och marknadsaktiviteter.

Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättslig grund. Du har alltid rätten att invända även mot andra grunder som vi behandlar dina personuppgifter.

Utlämning av personuppgifter

I det fall då vi överför personuppgifter till leverantörer är de vårt personuppgiftsbiträde och behandlar då uppgifterna på vårt uppdrag och endast enligt våra instruktioner.

Utöver leverantörer för våra egna system kan vi komma att använda externa leverantörer för analys av användarbeteenden på vår hemsida. Detta rör framför allt uppgifter som inhämtas genom cookies och hanteras anonymt på aggregerad nivå.

Utlämning av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Lagringstider

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Dina rättigheter

Du har enligt rådande integritetsskyddslagstiftning förstärkta rättigheter och därmed större kontroll över hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. I samband med detta eller vid ett annat tillfälle har du även rätten att begära ett utdrag, s.k. registerutdrag, på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att vända dig till oss för att be om en rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna vi har om dig inte är korrekta. Du har även rätt att komplettera med ytterligare personuppgifter om du anser att vi saknar personuppgifter om dig som är relevanta för ändamålet med behandlingen.

Ifall du skulle vilja begära en radering, ’rätten att bli glömt’, av de personuppgifter vi behandlar om dig kan du även vända dig till oss. Vid en sådan önskan ber vi dig uppge anledningen till raderingen. Vi förbehåller oss rätten att vid varje unikt fall göra en bedömning på om detta är tekniskt möjligt och/eller organisatoriskt betungande och därmed om det är möjligt att genomföra din begäran. Om du inte vill begära en radering har du rätten be om att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Då uppger du vilka personuppgifter som får behandlas för vilka avgränsade syften.

I de fall då vi behandlar dina personuppgifter på rättsliga grunderna samtycke eller avtal, så kan du be om att vi flyttar dina personuppgifter till en annan organisation. Vi förbehåller oss rätten att vid varje unikt fall göra en bedömning på om detta är tekniskt möjligt och/eller organisatoriskt betungande och därmed om det är möjligt att genomföra begäran.

Har du invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dessa rättigheter, ber vi dig kontakta oss via de kontaktvägar som vi har angivit ovan. Vi strävar alltid efter att genomföra din begäran utan onödigt dröjsmål.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Sentor saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vi ansvar heller inte för de personuppgifter som dessa webbplatser samlar in och behandlar om dig.

Integrerade komponenter från sociala medier

På vår hemsida har vi integrerat komponenter från LinkedIn, Twitter och Facebook.

LinkedIn
Vi har integrerat komponenter från LinkedIn på vår hemsida. LinkedIn är ett webbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare med befintliga affärskontakter att ansluta och skapa nya affärskontakter.

Bolaget bakom det sociala nätverket LinkedIn är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. För integritetsfrågor utanför USA är LinkedIn Ireland ansvariga, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2.

Vid varje besök på de enskilda sidorna på vår hemsida, där en LinkedIn-komponent finns integrerad, laddar din webbläsare automatiskt LinkedIn-komponenten. Ytterligare information om LinkedIn-plugin kan nås på https://developer.linkedin.com/plugins. Under det här tekniska förfarandet får LinkedIn kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på LinkedIn registrerar LinkedIn-komponenten varje begäran som utförts av dig. Denna information samlas in via LinkedIn-komponenten och är associerad med den registrerades respektive LinkedIn-konto. Om den registrerade klickar på LinkedIn-knappen som är integrerad på vår hemsida, tilldelas LinkedIn denna information till personuppgifterna för den personliga LinkedIn-användaren och lagrar personuppgifterna.

LinkedIn tar emot information som du har besökt vår webbplats via LinkedIn-komponenten, förutsatt att den registrerade är inloggad hos LinkedIn vid tidpunkten för begäran till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om personen klickar på LinkedIn-knappen eller inte. Om sådan överföring av information till LinkedIn inte är önskvärt för dig, kan du förhindra detta genom att logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

LinkedIn tillhandahåller https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls möjligheten att avregistrera från e-postmeddelanden, sms och riktade annonser samt förmågan att hantera annonsinställningar. LinkedIn använder även affiliates som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame. Inställningen av sådana cookies kan nekas under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Den tillämpliga integritetspolicyen för LinkedIn finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Twitter

Vi har integrerat komponenter från Twitter på vår hemsida. Twitter är en flerspråkig, offentligt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och sprida så kallade ”tweets”, t.ex. korta meddelanden, som är begränsade i antalet tecken.

Bolaget bakom det mikrobloggstjänsten Twitter är Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Med varje förfrågan till en av de enskilda sidorna på vår webbplats, där en Twitter-komponent (Twitter-knappen) finns integrerad, laddar din webbläsare automatiskt Twitter-komponenten. Ytterligare information om Twitter-knapparna finns under https://about.twitter.com/de/resources/buttons.

Vid det här tekniska förfarandet får Twitter kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte. Syftet med integreringen av Twitter-komponenten är en återutsändning av innehållet på denna webbplats för att tillåta våra användare att sprida vårt material och öka antalet besökare.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Twitter, registrerar Twitter varje begäran som utförts av dig. Denna information samlas in via Twitter-komponenten och är associerad med den registrerades respektive Twitter-konto. Om den registrerade klickar på Twitter-knappen integrerad på vår hemsida, tilldelar Twitter den här informationen till den personliga Twitter-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Twitter tar emot information via den Twitter-komponent genom vilken den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på Twitter vid tidpunkten för begäran till vår webbplats. Detta sker oberoende av om personen klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Twitter inte är önskvärd för den registrerade kan du förhindra detta genom att logga ut från ditt Twitter-konto innan du besöker vår webbplats.

Mer information kring Twitters hantering av personuppgifter kan hittas här: https://twitter.com/privacy?lang=sv.

Facebook

Vi har integrerade Facebook-komponenter på vår hemsida.

Bolaget bakom det sociala nätverket Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför USA eller Kanada, är Facebook Ireland Ltd. ansvarig, 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Vid varje förfrågan till en av de enskilda sidorna på vår hemsida, där en Facebook-komponent (Facebook-plugin-program) finns integrerad uppmanas den registrerades webbläsare att automatiskt hämta visningen av motsvarande Facebook-komponent. En översikt över alla Facebook-plugin-program kan nås på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under det här tekniska förfarandet blir Facebook medvetna om vilken specifik undersida på vår webbplats du besökte.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook, registrerar Facebook varje begäran som genomförs av dig. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är associerad med den registrerades Facebook-konto. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan ett besök på vår webbplats.

Facebook har tagit fram en dataskyddsguide som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/. Den ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter via Facebook. Dessutom förklaras det där vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom är olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att eliminera dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätten att framföra klagomål om Sentors behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är denna tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter, se www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen kommer du alltid hitta på vår hemsida. Om en väsentlig ändring av integritetspolicyn skulle ske kommer vi alltid informera dig ifall förändringen skulle kräva ditt samtycke.

Om cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta samt information angående ändamålet med det. Se vår cookiespolicy för att få information om detta.