In English
Hero image

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen

Från fysiskt till digitalt skydd

Mycket har hänt sedan säkerhetsskyddslagen (1996:627) infördes i Sverige för drygt 20 år sedan. Fysiska tillgångar har till stor del blivit digitala, vilket har medfört en helt ny hotbild. För att stärka det svenska skyddet och anpassa det efter dagens utmaningar, infördes den nya säkerhetsskyddslagen i april 2019.

Både myndigheter och företag kan omfattas

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen gäller om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller har ett särskilt skyddsbehov kopplat till terrorism. Utöver myndigheter som i många fall hanterar skyddsvärd information, så kan reglerna även omfatta aktiebolag, handelsbolag, stiftelser och föreningar som staten, kommuner eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande över. Samma sak gäller för enskilda som bedriver verksamhet som kan ha betydelse för rikets säkerhet.

great place to work

syfte

Vad avser den nya säkerhetsskyddslagen?

Skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet

Skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet

Skydd mot terrorism

förändringar

Hur har säkerhetsskyddslagen förändrats?

Omfattning

Fler aktörer omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen. Exempelvis påverkas IT-system som är av central betydelse för vårt samhälle, såsom system inom sjukvård, energi­försörjning och transport.

Informationsklassning

Begreppet “hemliga uppgifter” ersätts med säkerhets­klassificerade uppgifter i de fyra informations­klasserna; “kvalificerat hemlig”, “hemlig”, “konfidentiell” samt “begränsat hemlig” inom ramen för Offentlighets- och sekretesslagen.

Riktlinjer

Tydligare riktlinjer kring inventering och klassificering av IT-system och information. Berörda verksamheter ska även klargörande huruvida de även lyder under annan lagstiftning, som exempelvis NIS-direktivet.

Säkerhetsskydds­analys

I de fall organisationen har IT-system eller informations­tillgångar som är säkerhets­känsliga behöver en säkerhets­skyddsanalys genomföras, följt av en plan för hur säkerhets­skyddet ska bedrivas framgent.

Läs mer

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.