In English

4 oktober, 2019

Sentor fortsätter arbetet med att stärka säkerheten för våldsutsatta kvinnor

Den 3:e oktober arrangerade Sentor en heldagsutbildning i Östersund tillsammans med Kvinnojouren Jämtland och Länsstyrelsen. Utbildningens syfte är att stärka det digitala skyddet för för våldsutsatta kvinnor genom att förse yrkesverksamma med rätt verktyg för att hantera de hot tekniken utgör.

“Digital kvinnofrid” är ett pågående projekt som bedrivs av Sentor och Uppsala kvinnojour i syfte att höja IT-säkerheten bland verksamheter som direkt eller indirekt arbetar med att skydda våldsutsatta kvinnor. Samarbetet, som är en betydande del av Sentors CSR-arbete, inleddes för drygt ett år sedan och har sedan dess bland annat resulterat i en heldagsutbildning med fokus praktisk IT-säkerhet i Uppsala. Tidigare i somras medverkade vi även under Almedalsveckan där vi talade om hur myndigheter, ideell sektor och företag kan samverka för en bättre digital säkerhet för våldsutsatta.

Utbildning för yrkesverksamma i norr

Den 3:e oktober var det återigen dags för heldagsutbildning, den här gången i Östersund på uppdrag av kvinnojouren och Länsstyrelsen i Jämtland. Bland deltagarna fanns, utöver personal från kvinnojourerna, även representanter från bland annat polis, socialtjänst och psykiatrin.

Konferensen hölls i huvudsak av Kalle Zetterlund och Joel Rangsmo från Sentor som under dagen avverkade ämnen som positionsdata, metadata, onlinetjänster och mobilt malware. Alla ämnen innehöll även tips på konkreta åtgärder och arbetssätt för att stärka säkerheten i de berörda verksamheternas dagliga arbete. Deltagarna försågs även med skriftligt informationsmaterial med anpassade säkerhetsrekommendationer.

Medverkade gjorde även Jan Olsson, kriminalkommissarie och verksamhetsutvecklare på Swedish Cybercrime Center, NOA. Jan berättade bland annat om hur polisen arbetar med IT-säkerhetsrelaterade frågor för människor som lever under hot, hur de bedömer den aktuella riskbilden samt vilka förändringar de önskar se inom området för att uppnå en adekvat säkerhetsnivå. Han delade även med sig av verkliga exempel från när brottsoffer har drabbats till följd av bristande IT-säkerhetsrutiner.

Vill att hoten tas på allvar

Sara Eriksson från kvinnojouren Jämtland är en av de som har varit med och arrangerat konferensen. Efter att hon och några av hennes kollegor på jouren besökte den föregående konferensen i Uppsala ville de ge sina övriga kollegor och andra berörda parter i norr samma möjlighet ta del av informationen.

- Den här typen av kunskap borde vara obligatorisk för alla som arbetar med att skydda människor. Den behöver dessutom repeteras, speciellt eftersom tekniken ständigt utvecklas. Eftersom vi har massa andra saker att göra finns det inte mycket tid över för att hålla sig uppdaterad. Då blir sådana här dagar extra viktiga.

Hon lyfter även fram tillitsaspekten som en viktig anledning till att belysa vilka reella risker tekniken faktiskt utgör för deras skyddssökande.

- Vi på kvinnojouren tror alltid på kvinnan när hon upplever sig hotad eller förföljd. Men alla inblandade aktörer gör tyvärr inte det. Många gånger bemöts oron som paranoia och tas därför inte på allvar. Av den anledningen är vi väldigt glada att representanter från så många olika instanser är här. Vår förhoppning är att den här dagen kan bidra till ökad förståelse för vilka typer av hot våra kvinnor står inför, men även leda till bättre samverkan mellan oss aktörer för att höja säkerhet för dessa kvinnor.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.